Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Array

Вести и ативности на Сојузот

Известување за обука

Конкурсот и Македонска национална коалиција на граѓански организации за унапредување и заштита на правата на лицата со аутизам организира сертифицирана обука за работа со лица со попреченост по АБА методата.

Интернет (не)присуство на СДРМ

е знакот кој го опишува Сојузот на дефектолози на Р.Македонија СДРМ кога станува станува збор за присуство на организацијата на социјалните медиуми.  

Потпишан меморандум за соработка

На 01.02.2015 година е формирана Македонската национална коалиција на граѓански организации за унапредување и заштита на правата на лицата со аутизам на иницијатива на Здружението на граѓани за третман на лицата со Аутизам.

Информации и соопштенија

Известување за обука - Верботонална метода

СДРМ во соработка со Поликлиника СУВАГ од Загреб, Р.Хрватска во текот на месец Ноември и Декември реализираше стручна обука за логопеди за примена на Верботоналната метода во рехабилитација на пациенти со оштетен слух и говор во траење од 40 часа.

Барање за најди дефектолог или логопед

Ве известуваме дека во тек е подготовка на информација за сите членови на Сојузот која ќе биде по регионална организација и ќе биде објавена на веб страницата на Сојузот во делот Мапа на региони.

Работната тетратка со графомоторни вежби

Во текот на месец Септември излезе од печат  работната тетратка со графомоторни вежби „Учам да пишувам“ наменета за учениците од прво одделение во деветгодишното основно образование.

Предлог Модел за проценка за дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на дете и младинец

Вашите мислења и предлози може да ги пратите на нашата е-меил адреса.

Кој сме ние?

Сојузот на дефектолозите на Република Македонија е невладино, стручно – професионално и хуманитарно здружение на граѓани во кое доброволно се здружуваат дефектолози, логопеди,специјални(социјални) педагози и други стручни профили кои работат со лицата со посебни потреби како и самите лица со посебни потреби, нивните родители или старатели.

Активностите кои се реализираат од страна на Сојузот на дефектолози на Република Македонија, се темел за иднината на организацијата која ќе прерасне во провајдер на услуги од страна на стручни лица. Услугите од стручните лица ќе придонесат за успешност во процесот на вклучување на лицата со инвалидитет во сите сегменти на општественото опкружување.

Мисијата на Сојузот на дефектолози на Р.М е да изгради капацитети во општеството, преку кои ќе се овозможат еднакви можности за општествено вклучување, пред се на децата со посебни потреби. Според тоа организационата мисија, на оваа организација се сведува на следнава реченица: " СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ "