Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

                                           Сојуз на Дефектолози на Република Македонија                                                 

ПРВ СИМПОЗИУМ ЗА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВПЈНИ НАРУШУВАЊА  
„НАУЧНИТЕ ДОСТИГАЊА ВО ФУНКЦИЈА НА ПРАКТИКАТА“
15 - 17 мај, 2014 Струга, Р.Македонија

         

Почитувани,                                                                                                                                                                                                                                       English version
                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ве покануваме да учествувате на Првиот Симпозиум за первазивни развојни нарушувања, со меѓународно учество, на тема:

 

„Научните достигања во функција на практиката“

 

Kој го организираат Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Универзитетската клиника за детски болести во соорганизација со Филозофскиот и Медицинскиот факултет при Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје.

Симпозиумот ќе се одржи од 15-17 мај 2014 година, во Струга.

 

Основни теми на Симпозиумот се:

 
Клинички стратегии и трендови во рехабилитација на первазивни развојни нарушувања;
 
Воспитание и образование на лицата со первазивни развојни нарушувања;
 
Социоекономски аспекти на состојбата со лицата со первазивни развојни нарушувања;

Сите поважни информации за Првиот Симпозиум за первазивни развојни нарушувања на тема „Научните достигања во функција на практиката“ можете да ги пронајдете на веб-страницата.

 

Ве очекуваме,

 

Претседател на Организационен одбор

 

Горан Петрушев

          .............. .............................    

Промотивен постер Програма на Симпозиумот
                             Покана за прв Симпозиум Invitation letter for first simposium for pervasive developmental disorders 
Информации за Симпозиум Information about - first simposium for pervasive developmental disorders
Упатство за пишување апстракти Instructions for writing abstracts - first simposium for pervasive developmental disorders
Упатство за пишување трудови Instructions for writing papers - first simposium for pervasive developmental disorders
Пријава на апстракти Abstract submission - first simposium for pervasive developmental disorders
Формулар за пријавување на учество Application form - first simposium for pervasive developmental disorders