Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Списание

Број 1, година I

                                                                         Превземи го списанието

Правна напомена:

Без претходна согласност на Сојуз на Дефектолози на Република Македонија објавеното списание е забрането да се умножува, копира и објавува на други медиуми.