Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Извештај од курсот по Сензорна интеграција

Во периодот од 13 до 17 Март согласно планираните програмски цели Сојузот на дефектолози ја реализираше првата фаза од стручната обука по Сензорна Интеграција. Во соработка со Виенскиот Институт, и м-р Елизабет Шехтинг како овластен СИ тренер, се  одржаа првиот и вториот модул од именуваната обука. Првиот модул беше од отворен тип на кој беа присутни 18 учесници, од повеќе стручни профили како дефектолози, логопеди, психолози, и родители. Истиот ги прикажа целите и перспективите на применетата Сензорна интеграција.

.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: