Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

ИЗВЕШТАЈ ОД ПРВОТ СИМПОЗИУМ ЗА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВПЈНИ НАРУШУВАЊА 

Во периодот од 15 до 17 мај 2014 година, во Струга се одржа Првиот симпозиум за первазивни развојни нарушувања „ Научните достигнувања во функција на практиката“. Симпозиумот беше организиран од страна на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија и Ј .З.У. Универзитетска клиника за дет ски болести , во соорганизација со Филозофскиот и Медицинскиот факултет, при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје , а под покровителство на Министерството за Здравство на Република Македонија.

Овој симпозиум има посеб но значење, бидејќи за прв пат на едно место дебатираа стручни лица , кои од повеќе области ги третираат пе рвазивните развојни растројства.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: