Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Конкурс за доделување награди и признанија

Согласно одлуката на Одборот на Фондацијата „Проф. д-р Љупчо Ајдински“, донесена на 08.05.2014 година, Комисијата за награди и признанија распишува:

К О Н К У Р С  за доделување награди и признанија

Наградите и признанијата ги доделува Одборот нод фондацијата “Проф. д-р Љупчо Ајдински”, и тоа со доделување парични средства и добивање на СЕРТИФИКАТ.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: