Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


Врз основа на член 30 од Статутот, Претседателството на Сојузот на дефектолози на Република Македонија, на својата седница одржана на ден 04.03.2015 година ја донесе следната:


О Д Л У К А 
  

за распишување конкурс за награди и признанија за 2014 година

 

Член 1

Конкурсот има четири категории:

1.1 Најдобра  установа од областа на заштитата, образованието и рехабилитација на лицата со попреченост во однос на организацијата на работата, успешно извршување на програмските задачи и постигнатиот успех во работата со учениците односно корисниците во текот на  годината;

1.2 Најдобар корисник  на установите од областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со попреченост, во текот на година; 1.3 Најдобар практичар вработен во установите од областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со попреченост, во текот на годината.

1.4 Најдобар научно истражувачки труд и врвни научно-стручни достигнувања од областа на дефектологијата и социјалната заштита во текот на годината.

Член 2

Конкурсот го распишува Комисијата за награди и признанија формирана согласно одлуката на Претседателството на Сојузот на дефектолозите на Република Македонија. 

Член 3

Критериумите и постапката за доделување на наградите во сите три категории се во согласност со Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување награди, признанија, повелби, плакети и благодарници за заслужни членови и граѓани, усвоен од страна на Собранието на Сојузот.

Член 4

Паричната награда во сите три категории ја обезбедува фондација "Проф. д-р Љупчо Ајдински".

Член 5

Одлуката стапува на сила од денот на донесување.

04.03.2015 год.

 
 
 
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Горан Петрушев

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: