Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Конкурс за доделување награди и признанија 2014 година

Врз основа на член 30 од Статутот, Претседателството на Сојузот на дефектолози на Република Македонија, на својата седница одржана на ден 04.03.2015 година ја донесе следната:

О Д У Л У К А  за распишување конкурс за награди и признанија за 2014 година.

Паричната награда во сите три категории ја обезбедува од фондацијата “Проф. д-р Љупчо Ајдински”.  

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: