Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

И З В Е С Т У В А Њ Е  З А  О Б У К А 


 За Обука за логопеди - примена на ВЕРБОТОНАЛНА МЕТОДА

(основен курс во траење од 20 часа), Скопје, 14-16.02.2017 година

 

Сојузот на дефектолози на Република Македонија (СДРМ) во соработка со Поликлиника СУВАГ од Загреб, Р.Хрватска во текот на месец Ноември и Декември реализираше стручна обука за логопеди за примена на Верботоналната метода во рехабилитација на пациенти со оштетен слух и говор во траење од 40 часа. Тоа е основен курс кој се одвива во два дела, од кој првиот е со 15 часа теорија и 5 часа практична раота, а вториот дел е 5 часа теорија и 15 практична работа. Поради големиот интерес обуката ја организираме повторно во текот на месец февруари 2017 година.


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: