Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

О Д Л У К А

 за распишување конкурс за награди и признанија за 2018 година

 

ПОЧИТУВАНИ,

Конкурсот има три категории:

1.1 Најдобра установа од областа на заштитата, образованието и рехабилитација на лицатасо попреченост во однос на организацијата на работата, успешно извршување напрограмските задачи и постигнатиот успех во работата со учениците односно корисницитево текот на годината;
1.2 Најдобар корисник на установите од областа на заштитата, образованието ирехабилитацијата на лицата со попреченост, во текот на година;
1.3 Најдобар практичар вработен во установите од областа на заштитата, образованието ирехабилитацијата на лицата со попреченост, во текот на годината.

 
 
 
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: