Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Трето известување за конференција 2019

Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“-Битола организираат научно-стручна конференција со меѓународно учество.