Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

 

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ ЗА 2018 ГОДИНА ОД ФОНДАЦИЈА „ПРОФЕСОР ЉУПЧО АЈДИНСКИ“

НА ПРЕДЛОГ НА СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

1. Најдобра установа од областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со попреченост во текот на 2018 година:                  

 - Основно училиште„Димитар Поп Георгиев Беровски“  ул.Ѓуро Салај бр.30 – Скопје, како најдобро инклузивно училиште.

2. Најдобар корисник  на установите од областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со посебни потреби, во текот на 2018 година      

 -Јована Трајчевска, ученичка во седмо одделение во ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ - Скопје, -дете со пречки во видот, практично слепо лице, Амаурозис, со континуиран одличен успех во сите години и примерно поведение.

3. Најдобар корисник  на установите од областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со посебни потреби, во текот на 2018 година      

 -Јована Трајчевска, ученичка во седмо одделение во ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ - Скопје, -дете со пречки во видот, практично слепо лице, Амаурозис, со континуиран одличен успех во сите години и примерно поведение.

 

 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: