Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Структура

Членување и организација


Горан Петрушев – Претседател

 

Членови на Претседателство

Љупчо Ајдински – Претседавач на Собрание и Претседателство
Даниела Саздовска Претседател на одбор на дефектолози кои работат во посебни установи
Валентина Дуковска – Претседател на одбор на дефектолози кој работат во здравствени установи
Марија Трипуновска – Претседател на одбор на дефектолози кој работат во редовни воспитно-образовни установи
Маја Трајчова – Претседател на одбор на дефектолози кој работат во социјални установи и детски градинки
Нермин Теловска Претседател на одбор на логопеди
Благица Станоевска Претседател на одбор на невработени дефектолози и студенти
Даниела Џинговска Стојановска Претседател на одбор на лица со попреченост
Самир Грбле Претседател на Полошки регион
Спасе Додевски Претседател на Југоисточен регион
Милена Илиќ Пешиќ  Претседател на Североисточен регион регион

При Сојузот постојат и работат постојани и времени комисии.

Формирањето, организацијата,целите, задачите и програмите на работа се регулираат со правилник што го предлага Претседателството, а го потврдува Собранието на Сојузот.

Постојани комисии се:
– за законодавство и нормативни акти;
– за издавачка дејност;
– за меѓународна и национална комуникација.