Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Information about the conference 2019

Association of Special Educators and Rehabilitators of the Republic of Macedonia;  Institute for rehabilitation of children with hearing impairment, speech, voice and other problems in the development "Koco Racin" - Bitola;

Трето известување за конференција 2019

Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“-Битола организираат научно-стручна конференција со меѓународно учество.

Меѓународна соработка

 Сојузот на дефектолози на Република Македонија, претставуван од Претседателот г-дин Горан Петрушев на 21.02.2019 година воспостави поблиска меѓународна соработка со Друштвото на дефектолози на Србија, Сојузот на рехабилитациски педагози на Словенија ...

Одлука за распишување конкурс за награди и признанија за 2018 година

 Конкурсот има три категории: Најдобра установа од областа на заштитата, образованието и рехабилитацијанајдобар корисник и Најдобар практичар вработен во установите од областа на заштитата ...

7-ма меѓународна конференција на тема „Работа со деца и млади со пречки во развојот и возрасни особи со инвалидност - теориски, практични и етички прашања„

Друштвото на дефектолози на Војводина и партнерите Ве покануваат на 7-ма меѓународна конференција на тема „Работа со деца и млади со пречки во развојот и возрасни особи со инвалидност - теориски, практични и етички прашања“ конференцијата ќе се одржи на  16, 17 и 18 октомври 2015. година, во Хотелот „Србија“ во Вршац.

За членовите на Сојуз на дефектолози на Р.Македонија се одобрува попуст за учество.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Конкурс за доделување награди и признанија 2014 година

Врз основа на член 30 од Статутот, Претседателството на Сојузот на дефектолози на Република Македонија, на својата седница одржана на ден 04.03.2015 година ја донесе следната:

О Д У Л У К А  за распишување конкурс за награди и признанија за 2014 година.

Паричната награда во сите три категории ја обезбедува од фондацијата “Проф. д-р Љупчо Ајдински”.  

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

VI Меѓународна научно-стручна конференција „Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите“

Ве покануваме активно да учествувате во работата на VI Меѓународна научно-стручна конференција “Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите”, која ќе се одржи од 19. - 21. 06. 2015. во Охрид, Р.Македонија.

Организатори на Конференцијата се:

“Здружение за подршка и креативен развој на деца и млади” Тузла и Едукациско-рехабилитациски факултет при Универзитетот во Тузла, а овогодишен партнер е Сојузот на дефектолози на Република Македонија.

Ве покануваме активно да учествувате во работата на VI Меѓународна научно-стручна конференција “Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите”, која ќе се одржи од 19. - 21. 06. 2015. во Охрид, Р.Македонија. - See more at: http://sojuznadefektolozi.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=272#sthash.KLZY693H.dpuf


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Покана - Конференција на тема Проблемите на детскиот развој и влијанието на исхраната“

Ве покануваме  да учествувате на конференцијата на тема „Проблемите на детскиот развој и влијанието на исхраната“, која ќе се одржи во Скопје на ден 20.12.2014 година, а истата е во организација на Сојузот на дефектолози на РМ.
Конференцијата има за цел да информира, едуцира и правилно да ги насочи родителите и стручните работници, за поврзаноста на нарушувањата во социјалното однесување, говорот, јазикот, емоциите и учењето со проблемите на исхрана, како и да ги упати за правилна примена на храната како влијателен фактор.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Покана - курс по Сензорна интеграција 

Ве покануваме  да учествувате во  вториот циклус од серијата курсеви по Сензорна интеграција во траење од 3 последователни модули кои вклучуваат активно реализирање на 48 ефективни единици во тек на шест работни дена, а кои ќе се одржуваат во организација на Сојузот на дефектолози на РМ.По завршување на трите модули се добива сертификат од страна на ГСИО Виена, ЦЕНТАР ЗА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА ОД КАДЕ СЕ ДЕЛЕГИРААТ ОВЛАСТЕНИ  ТРЕНЕРИ ЗА USC/WPS – САД, за регионот и во Македонија.Со ова стручниот профил се стекнува со право на примена на принципите на сензорна интеграција во тек на својата професионална практика.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Конкурс за доделување награди и признанија

Согласно одлуката на Одборот на Фондацијата „Проф. д-р Љупчо Ајдински“, донесена на 08.05.2014 година, Комисијата за награди и признанија распишува:

К О Н К У Р С  за доделување награди и признанија

Наградите и признанијата ги доделува Одборот нод фондацијата “Проф. д-р Љупчо Ајдински”, и тоа со доделување парични средства и добивање на СЕРТИФИКАТ.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

ИЗВЕШТАЈ ОД ПРВОТ СИМПОЗИУМ ЗА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВПЈНИ НАРУШУВАЊА 

Во периодот од 15 до 17 мај 2014 година, во Струга се одржа Првиот симпозиум за первазивни развојни нарушувања „ Научните достигнувања во функција на практиката“. Симпозиумот беше организиран од страна на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија и Ј .З.У. Универзитетска клиника за дет ски болести , во соорганизација со Филозофскиот и Медицинскиот факултет, при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје , а под покровителство на Министерството за Здравство на Република Македонија.

Овој симпозиум има посеб но значење, бидејќи за прв пат на едно место дебатираа стручни лица , кои од повеќе области ги третираат пе рвазивните развојни растројства.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: