Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Покана за конференција 

Со посебно задоволство Ве покануваме да учествувате на  Конференцијата со меѓународно учество на тема „Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост“ која ја организираат СДРМ и ЗФРМ.

Покана и online пријава - конференција 2016

Меѓународна научно-стручна конференција „Современи трендови во дефектолошката теорија и пракса„
од 16 до 18 Јуни 2016 во Хотел Пела, Охрид.

Покана за саем на наставни средства

Ве покануваме да го посетите Саемот на наставни средства во организација на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија, кој ќе се одржи на 31.05.2017 година(среда) во Јавна Соба од 11 до 16 часот.

Покана за Конференција

Ве покануваме  да учествувате на конференцијата на тема „Социјална инклузија на лицата со инвалидност: Значење и програми за подршка„ на 26. мај 2017. година, во просториите на Средното училиште „Милан Петровиќ“ во Нови Сад.

Извештај за одржаниот стручен настан „САЕМ НА НАСТАВНИ СРЕДСТВА“

Во На 31.05.2017 година, Институционалниот одбор на посебни основни училишта и установи при Сојузот на дефектолози на Македонија организираше стручен настан „Саем на наставни средства“. Настанот се одржа во Public room во периодот 11.00 – 15.00 часот и истиот беше отворен за сите кои се на директен или индиректен начин поврзани со стручната работа со децата со попреченост, но и за сите кои имаат интерес за оваа тема.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Извештај од Мегународна конференција во Битола 2010

Во периодот од 27 – 29 мај 2010 година, во Битола, се одржа меѓународна конференција – Денови на дефектолози. Истата беше во организација на Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ – Битола, а под покровителство на Министерството за труд и социјална политика на Р.Македонија. Темата на меѓународната конференција беше „60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Република Македонија.“

 

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Извештај од Симпозиум:Рана интервенција и развојни пореметувања

Во периодот од 19-21.05.2011 во Охрид се одржа Симпозиумот – „Рана интервенција и развојни пореметувања“. Симпозиумот беше во организација на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија и Здружението на педијатри, со поддршка на Филозофски факултет и Институт за дефектологија и Медицинскиот факултет и Клиниката за детски болести.

Симпозиумот беше со меѓународно учество. Беа одржани 45 предавања од кои 10 од странски експерти во областа и тоа од Италија, Словенија, Босна и Херцеговина, Србија , Бугарија и Косово. Имаше преставник од министерството за труд и социјална политика. Промотивен флаер на Симпозиумот.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Заклучоци и препораки: Мегународен научно-стручен собир на тема:

"ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ-СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ"

Научно-стручниот собир беше реализиран во периодот од 17-19 Мај, во хотел Сириус-Струмица.

Организатори на овој собир беа:

Сојузот на дефектолози на Република Македонија, Министерството за образование и наука на Република Македонија и Филозофски факултет-Институт за дефектологија.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Мегународен научно-стручен собир на тема:

"ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ-СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ"

Научно-стручниот собир беше реализиран во периодот од 17-19 Мај, во хотел Сириус-Струмица.

Организатори на овој собир беа:

Сојузот на дефектолози на Република Македонија, Министерството за образование и наука на Република Македонија и Филозофски факултет-Институт за дефектологија.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

ИЗВЕШТАЈ ОД ПРВОТ СИМПОЗИУМ ЗА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВПЈНИ НАРУШУВАЊА 

Во периодот од 15 до 17 мај 2014 година, во Струга се одржа Првиот симпозиум за первазивни развојни нарушувања „ Научните достигнувања во функција на практиката“. Симпозиумот беше организиран од страна на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија и Ј .З.У. Универзитетска клиника за дет ски болести , во соорганизација со Филозофскиот и Медицинскиот факултет, при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје , а под покровителство на Министерството за Здравство на Република Македонија.

Овој симпозиум има посеб но значење, бидејќи за прв пат на едно место дебатираа стручни лица , кои од повеќе области ги третираат пе рвазивните развојни растројства.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

ПРВ СИМПОЗИУМ ЗА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВПЈНИ НАРУШУВАЊА 

"НАУЧНИТЕ ДОСТИГАЊА ВО ФУНКЦИЈА НА ПРАКТИКАТА“

15 - 17 мај, 2014 Струга, Р.Македонија

Ве покануваме да учествувате на Првиот Симпозиум за первазивни развојни нарушувања, со меѓународно учество на тема:

„Научните достигања во функција на практиката

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: