Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Извештај за одржаниот стручен настан „САЕМ НА НАСТАВНИ СРЕДСТВА“

Во На 31.05.2017 година, Институционалниот одбор на посебни основни училишта и установи при Сојузот на дефектолози на Македонија организираше стручен настан „Саем на наставни средства“. Настанот се одржа во Public room во периодот 11.00 – 15.00 часот и истиот беше отворен за сите кои се на директен или индиректен начин поврзани со стручната работа со децата со попреченост, но и за сите кои имаат интерес за оваа тема.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Извештај од Мегународна конференција во Битола 2010

Во периодот од 27 – 29 мај 2010 година, во Битола, се одржа меѓународна конференција – Денови на дефектолози. Истата беше во организација на Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ – Битола, а под покровителство на Министерството за труд и социјална политика на Р.Македонија. Темата на меѓународната конференција беше „60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Република Македонија.“

 

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Извештај од Симпозиум:Рана интервенција и развојни пореметувања

Во периодот од 19-21.05.2011 во Охрид се одржа Симпозиумот – „Рана интервенција и развојни пореметувања“. Симпозиумот беше во организација на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија и Здружението на педијатри, со поддршка на Филозофски факултет и Институт за дефектологија и Медицинскиот факултет и Клиниката за детски болести.

Симпозиумот беше со меѓународно учество. Беа одржани 45 предавања од кои 10 од странски експерти во областа и тоа од Италија, Словенија, Босна и Херцеговина, Србија , Бугарија и Косово. Имаше преставник од министерството за труд и социјална политика. Промотивен флаер на Симпозиумот.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Заклучоци и препораки: Мегународен научно-стручен собир на тема:

"ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ-СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ"

Научно-стручниот собир беше реализиран во периодот од 17-19 Мај, во хотел Сириус-Струмица.

Организатори на овој собир беа:

Сојузот на дефектолози на Република Македонија, Министерството за образование и наука на Република Македонија и Филозофски факултет-Институт за дефектологија.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Мегународен научно-стручен собир на тема:

"ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ-СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ"

Научно-стручниот собир беше реализиран во периодот од 17-19 Мај, во хотел Сириус-Струмица.

Организатори на овој собир беа:

Сојузот на дефектолози на Република Македонија, Министерството за образование и наука на Република Македонија и Филозофски факултет-Институт за дефектологија.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

ИЗВЕШТАЈ ОД ПРВОТ СИМПОЗИУМ ЗА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВПЈНИ НАРУШУВАЊА 

Во периодот од 15 до 17 мај 2014 година, во Струга се одржа Првиот симпозиум за первазивни развојни нарушувања „ Научните достигнувања во функција на практиката“. Симпозиумот беше организиран од страна на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија и Ј .З.У. Универзитетска клиника за дет ски болести , во соорганизација со Филозофскиот и Медицинскиот факултет, при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје , а под покровителство на Министерството за Здравство на Република Македонија.

Овој симпозиум има посеб но значење, бидејќи за прв пат на едно место дебатираа стручни лица , кои од повеќе области ги третираат пе рвазивните развојни растројства.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

ПРВ СИМПОЗИУМ ЗА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВПЈНИ НАРУШУВАЊА 

"НАУЧНИТЕ ДОСТИГАЊА ВО ФУНКЦИЈА НА ПРАКТИКАТА“

15 - 17 мај, 2014 Струга, Р.Македонија

Ве покануваме да учествувате на Првиот Симпозиум за первазивни развојни нарушувања, со меѓународно учество на тема:

„Научните достигања во функција на практиката

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: