Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Information about the conference 2019

Association of Special Educators and Rehabilitators of the Republic of Macedonia;  Institute for rehabilitation of children with hearing impairment, speech, voice and other problems in the development "Koco Racin" - Bitola;

Трето известување за конференција 2019

Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“-Битола организираат научно-стручна конференција со меѓународно учество.