Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

ПРВ СИМПОЗИУМ ЗА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВПЈНИ НАРУШУВАЊА 

"НАУЧНИТЕ ДОСТИГАЊА ВО ФУНКЦИЈА НА ПРАКТИКАТА“

15 - 17 мај, 2014 Струга, Р.Македонија

Ве покануваме да учествувате на Првиот Симпозиум за первазивни развојни нарушувања, со меѓународно учество на тема:

„Научните достигања во функција на практиката

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: