Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

П О К А Н А  З А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ј А  

VI Меѓународна научно-стручна конференција „Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите“

Охрид, Р.Македонија, 19-21 јуни 2015 година

ПОЧИТУВАНИ,

Ве покануваме активно да учествувате во работата на VI Меѓународна научно-стручна конференција “Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите”, која ќе се одржи од 19. - 21. 06. 2015. во Охрид, Р.Македонија.

Организатори на Конференцијата се:

“Здружение за подршка и креативен развој на деца и млади” Тузла и Едукациско-рехабилитациски факултет при Универзитетот во Тузла, а овогодишен партнер е Сојузот на дефектолози на Република Македонија.

 

 
 
 
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: