Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Извештај од стручниот семинар „Дигитална манипулација“

 

Во периодот од 13-14.11.2015 година, во Скопје од страна на Сојузот на дефектолози на Република Македонија се одржа стручен семинар за логопеди, за примена на методот -  Дигитална Манипулација.

Методата Дигитална манипулација е активен пристап во процесот на гласовно добивање, преку поставување на мобилните говорни органи во положба за изговор.