Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Пристап и подршка на децата со тешкотии во учењето предизвикани од дислексија, дисграфија и дисклакулија

 

Обуката се одржа во февруари 2016 година во Скопје и Струмица, во организација на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија.

Обуката беше дводневна, со активно времетраење од вкупно 12 часа, составена од два дела.