Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Известување за обука - Верботонална метода

СДРМ во соработка со Поликлиника СУВАГ од Загреб, Р.Хрватска во текот на месец Ноември и Декември реализираше стручна обука за логопеди за примена на Верботоналната метода во рехабилитација на пациенти со оштетен слух и говор во траење од 40 часа.